عروسی ای که سالها منتظرش بودیم :)

دیشب عروسی عمو بود و من به یگی از ارزوهای خفن خودم رسیدم

سالها بود منتظر بودیم عروسی کنه و دیشب همه به آرزومون رسیدیم

الهب هزاران هزار شکرت بخاطراین شادی ها و دورهمی ها

بخاطر دیشب و کنارهم بودنای قشنگمون و حس خوبموننننننن

 منبع: http://yek92rooozha.blogfa.com/